Other

2017 Subject Index

J Pediatr Res 2017;4(4):-

2017 Subject Index

Addiction/Bağımlılık........................................................................ 21

Adolescent/Adölesan................................................................. 21,149

Amino-terminal pro-brain natriuretic peptide/Amino-terminal pro-brain natriüretik peptid            201

Antibiotic lock therapy/Antibiyotik kilit tedavisi....................................... 35

Antidote/Antidot............................................................................ 176

Anxiety/Anksiyete............................................................................ 68

Aphthous stomatitis/Aftöz stomatit...................................................... 42

Atherosclerosis/Aterosklerozis............................................................. 2

Attention deficit hyperactivity disorder/Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 103

Attention deficit/Dikkat eksikliği........................................................ 109

Atypical neuroleptic malignant syndrome/Atipik nöroleptik malign sendrom. 31

Awareness/Farkındalık................................................................... 227

Bacterial lymphadenitis/Bakteriyel lenfadenit.......................................... 28

Behavioral disorder/Davranım bozukluğu............................................ 123

Bonsai/Bonzai.............................................................................. 163

Borrelia burgdorferi/Borrelia burgdorferi............................................ 160

Breast milk/Anne sütü...................................................................... 47

Breast pump/Süt pompası................................................................ 211

Breastfeeding/Süt sağma................................................................. 211

Bronchiolitis/Bronşiyolit................................................................... 12

Callous-unemotional traits/Katı-duygusuz özellikler............................... 123

Catheter related bacteremia/Kateter ilişkili enfeksiyon................................. 35

CD40 ligand/CD40 ligand.................................................................. 2

Chest pain/Göğüs ağrısı.................................................................. 163

Child health/Çocuk sağlığı............................................................... 176

Child/Çocuk................................................... 28, 78, 90, 137, 201, 206

Childhood/Çocukluk çağı.......................................................... 143, 176

Children/Çocuklar......................................................................... 195

Choledochal cyst/Koledok kisti............................................................ 78

Chromosome instability/Kromozom kırıklarına yatkınlık........................... 63

Confirmatory factor analysis/Doğrulayıcı faktör analizi........................... 220

Congenital metabolic disease/Doğumsal metabolik hastalık..................... 186

Congenital/Konjenital..................................................................... 167

Consanguinity/Akrabalık.................................................................. 59

Cotard’s syndrome/Cotard sendromu.................................................. 31

Day surgery/Günübirlik................................................................... 206

Dental health/Diş sağlığı................................................................. 109

Diabetic ketoacidosis/Diyabetik ketoasidoz.......................................... 143

Diagnosis/Tanı............................................................................... 42

Diethylstilbestrol/Dietilstilbestrol........................................................ 39

Duodenum/Duodenum................................................................... 191

Eating attitude/Yeme tutumu............................................................. 149

Education program/Eğitici program..................................................... 53

Electro-convulsive therapy/Elektrokonvülsif terapi................................... 31

Endocrine disrupting chemicals/Endokrin bozan kimyasallar.................... 39

Endocrine disruptors/Endokrin bozucular............................................. 39

Endocrinopathies/Endokrinopati....................................................... 216

Enzyme replacement therapy/Enzim replasman tedavisi............................ 59

Epilepsy/Epilepsi........................................................................... 220

Exploratory factor analysis/Açıklayıcı faktör analizi................................ 220

Facial paralysis/Fasiyal paralizi........................................................ 160

Fat tissue/Yağ dokusu..................................................................... 191

Fatigue/Yorgunluk........................................................................... 96

Febrile seizures/Febril konvülsiyon...................................................... 53

Fracture healing/Kırık iyileşmesi........................................................... 17

Frequency/Sıklık............................................................................. 143

Gastric by-pass/Gastrik by-pass........................................................ 239

Gastritis/Gastrit................................................................................ 6

Gene/Gen.................................................................................... 103

Gorlin syndrome/Gorlin sendromu..................................................... 63

Growth retardation/Büyüme geriliği................................................... 216

Hairy patch/Saçlı yama..................................................................... 63

Hemolytic anemia/Hemolitik anemi.................................................... 249

High school students/Lise öğrencileri................................................ 149

Hyperactivity/Hiperaktivite............................................................... 109

Hypercholesterolemia/Hiperkolesterolemi............................................... 2

Hyperinsulinemic hypoglycemia/Hiperinsülinemik hipoglisemi................. 245

Hypertension/Hipertansiyon............................................................. 195

Hypoglycemia/Hipoglisemi.............................................................. 216

Hypopigmented lesion/Hipopigmente lezyon......................................... 63

Ibuprofen/İbuprofen....................................................................... 242

Infant/Infant............................................................................ 12, 156

Infiltration/İnfiltrasyon.................................................................... 233

Intestinal metaplasia/İntestinal metaplazi................................................. 6

Intoxication/Zehirlenme.................................................................. 176

Intravenous immunoglobulin/İntravenöz immunoglobulin....................... 249

Iron deficiency anemia/Demir eksikliği anemisi...................................... 156

Iron prophlaxis/Demir profilaksisi...................................................... 156

Isochromosome/İzokromozom.......................................................... 171

Kawasaki disease/Kawasaki hastalığı................................................... 28

Laparoscopic cholecystectomy/Laparoskopik kolesistektomi..................... 206

Leuconostoc mesenteroides/Leuconostoc mesenteroides........................... 35

Lower respiratory tract infection/Alt solunum yolu enfeksiyonu................. 201

Lyme disease/Lyme hastalığı............................................................ 160

Maculopapular rash/Makülopapüler döküntü........................................ 167

Magnetic resonance imaging/Manyetik rezonans görüntüleme.................... 82

Malnutrition/Malnütrisyon............................................................... 191

Maternal education/Anne eğitimi.......................................................... 47

Medical ethics/Tıbbi etik.................................................................. 117

Medical malpractice/Tıbbi malpraktis................................................. 117

Morbidity/Morbidite....................................................................... 227

Mortality/Mortalite......................................................................... 227

Mosaicism/Mozaiklik...................................................................... 171

Mucin/Müsin................................................................................... 6

Mucopolysaccharidosis/Mukopolisakkaridoz......................................... 59

Neonatal care/Yenidoğan bakımı.......................................................... 47

Neonatal intensive care unit/Yenidoğan yoğun bakım ünitesi.................... 211

Neonate/Yenidoğan.......................................................................... 75

Neuroleptic malignant syndrome/Nöroleptik malign sendrom.................... 31

Newborn/Yenidoğan.................................... 85, 167, 186, 227, 233, 249

Nihilistic delusions/Nihilistik sanrı................................................... 31

Nursing/Hemşirelik........................................................................ 96

Obesity/Obezite...................................................................... 90, 195

Oncology/Onkoloji......................................................................... 96

Osteogenesis imperfect/Osteogenezis imperfekta................................... 17

Osteotomy/Osteotomi....................................................................... 17

Oxytocin/Oksitosin........................................................................ 103

Pancreatectomy/Pankreatektomi........................................................ 245

Pancreatitis/Pankreatit...................................................................... 78

Parental anxiety/Aile anksiyetesi.......................................................... 53

Parents/Anne-baba.......................................................................... 68

Pediatric dentistry/Çocuk diş hekimliği.................................................. 90

Pediatric nurse/Pediatri hemşiresi...................................................... 130

Pediatric surgery/Çocuk cerrahisi...................................................... 117

Pediatrics/Çocuk........................................................................ 59, 96

Perianal/Perianal............................................................................. 82

Perineal/Perineal............................................................................. 82

Periodic fever/Periyodik ateş.............................................................. 42

Peritoneal dialysis/Periton diyalizi....................................................... 85

Persistent organic pollutants/Kalıcı organik kirletici................................. 39

Pharyngitis, and cervical lymphadenitis syndrome/Farenjit ve servikal lenfadenit sendromu          42

Polyneuropathy/Polinöropati............................................................ 239

Premature/Prematüre....................................................................... 68

Preterm/Prematüre............................................................ 75, 227, 242

Protein creatinine ratio/Protein kreatinin oranı...................................... 195

Proteinuria/Proteinüri..................................................................... 195

Psychopathy/Psikopati.................................................................... 123

Quality of life/Yaşam kalitesi...................................................... 96, 137

Radius/Radius................................................................................ 75

Refractor epilepsy/Dirençli epilepsy.................................................... 137

Refresher training/Yenileme eğitimi..................................................... 130

Regeneration/Rejenerasyon................................................................. 6

Related factors/İlişkili faktörler............................................................ 68

Rhabdomyosarcoma/Rabdomiyosarkom............................................... 82

Ring chromosome/Halka kromozom.................................................. 171

Roles/Roller................................................................................. 130

Scale/Ölçek................................................................................... 233

Screening tests/Tarama testleri......................................................... 186

Self-efficacy/Öz-yeterlik................................................................... 220

Sequential/Ardışık.......................................................................... 211

Short stature/Kısa boy..................................................................... 171

Simultaneous/Eş zamanlı................................................................ 211

Sister chromatid exchange/Kardeş kromatid değişimi............................... 63

Spontaneous intestinal perforation/Spontan intestinal perforasyon........................ 242

State-Trait Anxiety Inventory/Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği................... 68

Subgroup mismatch/Subgrup uyuşmazlığı........................................... 249

Substance use/Madde kullanımı........................................................... 21

Superior mesenteric artery/Süperior mezenterik arter.............................. 191

Synthetic cannabinoids/Sentetik kannabinoidler.................................... 163

Syphilis/Sifiliz............................................................................... 167

Thalassemia major/Talasemi majör.................................................... 216

Therapy/Tedavi............................................................................... 42

Thrombocytopenia absent radius/Trombositopeni radius yokluğu............... 75

Thrombocytopenia/Trombositopeni..................................................... 75

Tiamine/Tiamin............................................................................. 239

Troponin/Troponin........................................................................ 163

Turkey/Türkiye.............................................................................. 143

Turner syndrome/Turner sendromu................................................... 171

Type I diabetes/Tip I diyabet............................................................. 143

Urea cycle disorder/Üre döngüsü bozukluğu.......................................... 85

Urine/İdrar.................................................................................. 201

Vagal nerve stimulation/Vagal sinir uyarımı........................................ 137

Vitamin D deficiency/D vitamini eksikliği.............................................. 12

West syndrome/West sendromu       245